Venture capital môžeme nazvať ako rizikový kapitál, podielový kapitál alebo rozvojový kapitál. Je to hlavne investícia vo forme dlhodobého financovania inovatívneho podniku súkromnými investormi alebo špecializovanými finančnými inštitúciami formou zvýšenia základného imania alebo odkúpenia obchodného podielu v záujme stabilizácie alebo expanzie podniku. Taktiež môže ísť o formu investovania do podniku pri jej založení a rozbehu. Naša investičná spoločnosť FABA CAPITAL sa venuje rozvojovému kapitálu v rôznych prospešných projektoch.

Obvykle investor rizikového kapitálu nadobúda minoritný obchodný podiel na spoločnosti, a síce sa zúčastňuje na prijímaní zásadných rozhodnutí firmy, ale ponecháva bežný chod spoločnosti na pôvodných vlastníkoch. Ak je spoločnosť neúspešná, investor stráca vložené prostriedky. Na druhej strane v prípade úspechu firmy môže menšinový podiel predstavovať aj niekoľkonásobné zhodnotenie investície. Rozvojové investovanie ako proces prebieha v niekoľkých etapách, ktoré sú nadviazané na životný cyklus firmy. V rôznych obdobiach sa kapitál používa na rôzne účely. Venture kapitáloví investori sa medzi sebou odlišujú nielen veľkosťou a odvetvovou orientáciou, ale predovšetkým zameraním na určitú fázu rozvoja firmy.

Vo FABA CAPITAL sa zameriavame na investovanie do európskych podnikov, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie, zdravie a energetiku. Náš venture kapitál sa zameriava sa na podniky s inovatívnymi nápadmi, ktoré zlepšia našu budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií. Ak sa rozhodnete investovať s nami, môže to mať pozitívny vplyv na celý svet a to už je investícia, ktorá sa oplatí.

Aktuálne je Slovensko pre investorov zaujímavá lokalita a fondy rizikového kapitálu ho považujú za atraktívne, čo súvisí s ozdravovaním ekonomiky, zlepšovaním infraštruktúry a podmienok podnikateľského prostredia. V odbornej verejnosti prevláda názor, že štrukturálne reformy na Slovensku vytvorili vhodné makroekonomické prostredie podporujúce rozvoj rizikového a rozvojového kapitálu. Teraz je ten správny čas na využitie investičných príležitostí formou venture kapitálu, tak poďte do toho s nami.

Tags: